Vuokraus­ehdot

Näitä sopimusehtoja noudatetaan vuokranantajan ja vuokraajan välillä. Varaa tuote netistä ja nouda Joensuusta (tai tilaa toimituspalvelu)!

Vuokraasauna.fi vuokrausehdot

Vuokrausehdot on päivitetty viimeksi 2.5.2021.

1. Vuokrasopimuksen osapuolet

Näitä sopimusehtoja noudatetaan vuokranantajan ja vuokraajan välillä.

Vuokranantaja

Affordia Oy /
Mikko Raassina (yhteyshenkilö)
Katso vuokranantajan tarkemmat yhteystiedot täältä.

Vuokraaja

Nimi, henkilötunnus (lisäksi Y-tunnus yrityksellä), osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

2. Vuokrattava kohde

Vuokrattava kohde ja siihen liittyvät lisätarvikkeet on yksilöity kirjallisesti verkkokaupasta tehdyn tilauksen PDF-liitteessä. Tilausvahvistus lähetetään vuokralaiselle tilauksen yhteydessä sähköpostitse. Tarkempi erittely varusteista on listattu vuokrasopimuksessa.

Vuokrattava kohde varataan netistä ja noudetaan vuokranantajan toimipisteestä Joensuusta. Paitsi niissä tapauksissa jos tilauksessa on sovittu toimituspalvelusta.

Tutustu myös artikkeliimme vuokrattavan kohteen luovutuksesta ja palautuksesta.

3. Vuokrasopimuksen purkaminen

Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus ja ottaa haltuunsa vuokrattava kohde, mikäli vuokraaja ei täytä vuokrasopimuksen ehtoja tai on muuten syytä epäillä hänen oleellisesti rikkovan vuokrasopimuksen ehtoja.

Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus jos vuokraaja ei suostu esittämään henkilöllisyystodistusta vuokranantajalle luotettavasti (ajokortti, henkilökortti tai passi) tai hänellä ei ole vuokrattavan kohteen hinaamiseen (esim. peräkärrysauna) vaadittavaa ajokorttia.

Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus Force majeure -tilanteissa (ylivoimainen este), esim. vuokrattavan kohteen rikkoutuessa.

Purettaessa vuokrasopimus, palauttaa vuokranantaja vuokraajalle takaisin enintään vuokrahinnan suuruisen määrän varoja, josta on vähennetty vuokranantajalle aiheutuneet kustannukset. Tarkemmat kuvaukset peruutuksista on kerrottu peruutusehdoissa.

4. Vuokrattavan kohteen vienti ulkomaille

Vuokrattavan kohteen vienti ulkomaille Suomen rajojen ulkopuolelle on sallittu Ruotsiin ja Norjaan. Muihin maihin vienti on kielletty, ellei siitä ole erikseen sovittu kirjallisesti etukäteen vuokranantajan kanssa.

5. Vuokrasopimuksen siirto kolmannelle osapuolelle

Vuokrattavaa kohdetta (esim. peräkärrysaunaa), saa hinata autolla vain se henkilö, jolle se on vuokrattu. Vuokrasopimusta ei ole lupa siirtää kolmannelle osapuolelle eikä vuokrata edelleen vuokrattavaa kohdetta, ellei siitä ole erikseen sovittu kirjallisesti vuokranantajan kanssa.

6. Vuokranantajan vastuu, vastuunrajoitukset ja oikeudet

Vuokranantaja vastaa siitä, että vuokrattava kohde on noudettavissa sovittuna aikana sovitussa paikassa. Vuokranantaja vastaa vuokrattavan kohteen normaalista kulumisesta.

6.1 Vastuunrajoitukset

Mikäli vuokrattava kohde ei ole noudettavissa sovittuna aikana sovitussa paikassa, korvaa vuokranantaja vuokraajalle enintään vuokran hintaa vastaavan summan myöhästyneeltä ajankohdalta.

Vuokranantaja ei vastaa vuokralaiselle aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista, jotka aiheutuvat vuokrattavan kohteen hajoamisesta. Vuokranantaja ei myöskään vastaa vuokrattavassa kohteessa mahdollisesti aiheutuneesta tulipalosta, henkilövahingoista tai sen aiheuttamista aineellisista vahingosta vuokrattavalle kohteelle tai muulle omaisuudelle enempää kuin mitä vakuutusyhtiö korvaa siitä vuokranantajalle.

6.2 Oikeudet

Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus väärinkäyttötapauksissa tai sopimuksen osapuolista riippumattoman, ylivoimaisen esteen tapauksessa, joka estää sovitun velvollisuuden täyttämisen (ks. kohta Vuokrasopimuksen purkaminen).

Vuokranantajalla on oikeus selvittää ja tallentaa vuokrattavan kohteen sijaintitietoja käyttäen hyväksi teknologisia menetelmiä.

7. Vuokraajan vastuu

7.1 Huolellisuusvelvoite

Ennen vuokrattavan kohteen luovutusta tarkastetaan yhdessä vuokrattavan kohteen kunto ja tehdään käytönopastus.

Vuokraaja vastaa siitä, että vuokrattavaa kohdetta käytetään huolellisesti ja suurta varovaisuutta noudattaen, yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö käsittelisi omaa omaisuuttaan. Erityistä varovaisuutta on noudatettava tulen käsittelyssä syttyvien materiaalien (dieselpolttoaine ja nestekaasu) lähettyvillä.

Vuokraajan tulee pitää riittävä turvaetäisyys rakennuksiin ja muihin kohteisiin perävaunua pysäköitäessä, jottei tulipalo pääse syttymään liian pienestä turvaetäisyydestä palaviin kohteisiin nähden. Varothan siis, ettei piipusta lentävä kipinä sytytä tulipaloa. Myöskään kuumaa tuhkaluukun sisältöä ei saa kipata syttyvien materiaalien lähelle.

Vuokraaja sitoituu käyttämään vuokrattavaa kohdetta vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla.

Dieselkäyttöiseen lämmittimeen tulee käyttää vain korkealaatuista dieselpolttoainetta. Bensiinin käyttö on ehdottomasti kielletty! Lisäksi tulee huolehtia siitä, ettei kuuman ulostuloilman edessä ole esineitä, jotka voisivat aiheuttaa tulipalovaaran. Huomioithan tämän esim. pysäköidessäsi peräkärrysaunaa, että pakoputken kohdalla, saunan alapuolella ei ole heinää, joka voi syttyä tuleen.

Tulipaloriskin minimoimiseksi polttoainekäyttöistä lämmitintä tulee käyttää vain huolellisesti ja valvotuissa olosuhteissa.

7.2 Vuokra-aika

Vuokrasopimukseen on kirjattu aikaväli, milloin vuokrasopimus alkaa ja päättyy.

7.3 Vuokrattavan kohteen palauttaminen

Vuokraaja vastaa siitä, että vuokrattava kohde palautuu vuokranantajalle sovittuun paikkaan viimeistään sovitun vuokra-ajan päättyessä samassa kunnossa, kun se oli luovutettaessa.

7.3.1 Vuokrattavan kohteen palauttaminen sovitun palautusajan jälkeen

Mikäli vuokrattava kohde palautetaan ennalta sovitun vuokra-ajan päättymisen jälkeen, eikä viivästyksestä ole välittömästi ilmoitettu vuokranantajalle, ilmoitetaan luvattomasta käytöstä tai törkeästä luvattomasta käytöstä (Rikoslaki 28 luku 7-8§) poliisille.

Jos vuokrattavaa kohdetta ei palauteta sovittuun määräaikaan mennessä, veloitetaan ylimääräiseltä ajalta hinnaston mukainen vuokra korotettuna 100 % viivästysmaksulla, jonka suuruus on kuitenkin vähintään 1 vrk suuruinen summa.

7.3.2 Vuokrattavan kohteen palauttaminen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä

Vuokrattavan kohteen palauttaminen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä ei oikeuta vuokrahinnan palauttamiseen. Lisätietoa ja tarkemmat kuvaukset peruutusehdoissa.

7.3.3 Vuokrattavan kohteen noutaminen sovitun noutoajan jälkeen

Vuokrattavan kohteen noutaminen sovitun noutoajan jälkeen ei oikeuta vuokrahinnan palauttamiseen. Lisätietoa ja tarkemmat kuvaukset peruutusehdoissa.

7.4 Vahingoittunut, varastettu tai kadonnut vuokrattava kohde

Vuokraaja on vahingonkorvausvastuussa vuokrattavaan kohteeseen tapahtuvista välillisistä ja välittömistä vahingoista vuokra-ajan aikana siltä osin, kun vakuutusyhtiö ei korvaa vahinkoja (ks. kohta Vakuutukset).

Vuokraajan tulee ilmoittaa vuokranantajalle välittömästi vuokrattavassa kohteessa ilmenneestä vahingosta tai varkaustapauksesta. Vahinkotapauksissa vuokraaja on velvollinen maksamaan vakuutusyhtiön omavastuun vuokranantajalle (ks. kohta Vakuutukset).

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokra-ajan aikana kadonneet tai rikkimenneet osat ja lisävarusteet. Vuokraaja on myös vastuussa toisen henkilön tekemistä vahingoista vuokrattavalle kohteelle tai lisävarusteille.

7.5 Sakot ja pysäköintivirhemaksut

Vuokraaja on vastuussa vuokrattavaan kohteeseen kohdistuneista sakoista ja pysäköintivirhemaksuista vuokra-ajan aikana.

7.6 Rengasrikot

Rengasrikon sattuessa on tärkeää pyrkiä pysähtymään välittömästi ja pysäköimään vaunu turvalliseen paikkaan lisävahinkojen estämiseksi. Ilmoitathan rengasrikosta heti vuokranantajalle, jotta vuokranantaja voi etsiä lähimmän rengasliikkeen ja sopia korjauksesta. Vuokranantaja korvaa uuden renkaan vaihdosta aiheutuneet kustannukset rengasliikkeessä työn ja materiaalien osalta.

Vuokraajan vastuulla on kuitenkin tarvittaessa irroittaa rengas perävaunusta sekä toimittaa se rengasliikkeeseen korjausta varten.

Vakuutus ei korvaa ns. tiepalvelua, jossa tiepalvelumies tulee vahinkopaikalle ja tekee renkaan vaihdon paikanpäällä. Rikkoontunut rengas tulee siis vuokraajan toimesta toimittaa rengasliikkeeseen uuden renkaan laittoa varten.

8. Vakuutukset

Peräkärrysauna on vakuutettu liikenne- ja kaskovakuutuksella, johon kuuluu eläin-, palo-, ja varkausvakuutus sekä ilkivalta- ja kolarointuturva. Omavastuu vahinkotapauksissa on 200,00 euroa kutakin vahinkoa kohti ja kolarointiturvan osalta 500,00 euroa. Omavastuu jää vuokralaisen maksettavaksi vahingon sattuessa. Omavastuuta ei kuitenkaan peritä, jos vastapuolen vakuutusyhtiö korvaa vahingon täysimääräisesti sellaisissa liikennevahinkotapauksissa, missä vastapuoli on syyllinen liikennevahinkoon.

Jos vakuutusyhtiö evää korvauksen siinä tapauksessa, että vuokraaja on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai ollessaan alkoholin tai huumausaineen vaikutuksen alaisena, ylinopeuden tai muun moitittavan toiminnan seurauksena, on vuokraaja täydessä korvausvelvollisuudessa vuokrattavasta kohteesta. Vuokraaja on tällöin velvollinen korvaamaan hajonneen tai kadonneen vuokrattavan kohteen hinnan uutta vastaavan tuotteen hintaan asti, tai hintaerotuksen uutta vastaavaan tuotteeseen, sekä muulle omaisuudelle aiheutetun vahingon täysimääräisesti.

Ennen korjauksien aloittamista on kysyttävä aina vuokranantajan lupa.

Jos vuokraaja on aiheuttanut vahingon huolimattomuudesta (eli tuottamuksellisesti), vahingonkorvausta voidaan kohtuullistaa vastaamaan sitä, kuinka moitittavaa vahingon aiheuttajan toiminta oli.

9. Vuokrasopimusta koskevat riidat

Pyrimme ensisijaisesti ratkaisemaan riidat sovittelemalla. Mikäli yhteistä säveltä ei löydy, ratkaistaan riidat viime kädessä Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa Joensuussa.

10. Muutokset vuokrausehtoihin

Teemme muutoksia vuokrausehtoihin aikaajoin. Päivittäessämme vuokrausehtoja, päivitämme myös "viimeksi päivitetty" päivämäärän, joka löytyy tämän artikkelin alusta.

Päivitykset vuokrausehtoihin tulevat voimaan välittömästi "viimeksi päivitetty" päivämäärästä lähtien ja korvaavat aiemmin tehdyt vuokrausehdot kokonaisuudessaan.